Generisk bytte av Subutex

Et likeverdig medikament?

Subutex vs Buprenorphin BMM Pharma

Over 2500 LAR pasienter i Norge bruker pr i dag Subutex. Fra 1. april i år ble et nytt medisinsk produkt erklært "likeverdig" og satt inn på byttelisten. Dette vil si at Helseforetak, LAR sentre og apotek kan tilby sine kunder et annet medikament enn subutex.(Orginal)

Landets apoteker har ennå ikke fått inn de nye medikamentene, men de kommer snart!

Om man ønsker å reserve seg mot et bytte må dette avklares med sin fastlege, og det må da være gode grunner for at man ikke skal kunne bytte.

Det nye produktet

proLAR er opptatt av at vi som brukere av disse medisinene skal ha reelle valg, og at det er flere produkter er en fordel. Men vi liker svært dårlig å måtte ta til takke med, og bli påtvunget et nytt produkt pga økonomisk inntjening.

En reservasjon vil muligens føre til at vi som pasienter må betale en egenandel. Sånn det ser ut vil en person på 16mg subutex måtte betale over 700,- i mnd om vedkommne ønsker å bli stående på sin subutex.

proLAR tok kontakt med et advokatkontor for å se på grunnlaget for om vår pasientgruppe kan bli krevd en egenandel ved reservasjon. Og vi fikk følgende konklusjon:

Legemidler rekvirert i henhold til alternativ 1, det vil si LAR-behandling, dekkes av de regionale helseforetakene som beskrevet i punkt 1.3 ovenfor.

Vi kan ikke se at det per tidspunkt eksisterer noen forskrifter på dette området som gir helseforetakene rett til å kreve differansebetaling for pasienter som ikke aksepterer et generisk produkt. Det følger av dette at myndighetene derfor må gå veien om endring av regelverket for å kunne kreve dette. Det er da minimum snakk om å foreta en forskriftsendring, eventuelt gi en ny forskrift, i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 5-5.

For at myndighetene skal kunne gi en forskrift som åpner for differansebetaling, må det foreligge en dekkende forskriftshjemmel for dette. Dersom § 5-5 ikke kan anses å hjemle en adgang for å gi en slik bestemmelse, må man gå veien om en lovendring for å gjennomføre dette.

KONKLUSJON:

Med bakgrunn i ovenstående vurdering konkluderes det med at dagens regelverk ikke synes å åpne for krav om differansebetaling fra pasienter som ikke aksepterer at Subutex erstattes med et generisk produkt.

For å kunne gjennomføre dette, må regelverket endres.

Pasienter som møter dette problemet bes ta kontakt med proLAR.