proLAR så dagens lys i november 2007!

Organisasjonen er AV og FOR pasienter i LAR

"Nothing about us - without us"

proLAR jobber rusfaglig - og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes.
proLAR vil styrke brukerkompetansen og ønsker større medvirkning i egen rehabilitering for alle LAR pasienter i Norge.

Pasienter som pr i dag er innskrevet i spesialisthelsetjenesten har alle ulike behov og trenger ulik tilnærming for å kunne oppnå sine mål.

Som konsekvens av rusreformen som trådde i kraft 1.januar 2004 fikk rusavhengige status som "pasienter", og gis dermed de samme rettighetene som andre pasientgrupper. Det har vært en lang kamp for vår pasientgruppe å kjenne på disse rettighetene, men det har ihvertfall gått i riktig retning.
Ivaretakelse av pasientgruppen sine rettigheter, og ikke minst større fokus på de mulighetene som ligger i rehabilitering med LAR har vært/ og er en av organisasjonens fanesaker.

NÅ proLAR Nett
Den 15 januar 2018 hadde organisasjonene LAR Nett Norge og proLAR ekstraordinære årsmøter samtidig og med mål om å kunne forene seg
til en`stor brukerorganisasjon for folk i LAR. Etter avstemning ble det enstemmig vedtatt at organisasjonene fusjonerer og enes bak nytt navn: 

proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR, med samme organisasjonsnummer og vedtekter til tidligere proLAR.

Året 2018 ble brukt til å samle alle engasjerte personer og skape en god arena for utvikling. Organisasjonens ansatte/frivillige måtte organiseres noe annerledes for å skape en ny struktur som ville fungere bedre. Dette bydde på en del utfordringer, men vi kan nå i ettertid se tilbake på en løsning som heldigvis har fungert veldig bra. Vi har klart å bevare mye fra begge sider og fremstår i dag som en brukerorganisasjon med sterkt fokus på våre aktiviteter og prosjekter.


Andre viktige fanesaker:

1. Medikamentvalg - retten til å velge selv

2. Henteordninger tilpasset brukernes behov

3. Bolig

4. Smitteforebyggende tiltak/skadereduksjon

5. Helse og aktivitet

6. Livskvalitet i LAR

Brukerkompetansen er ett viktig supplement til fagfeltet slik at brukernes stemme taes i betraktning. Vi fremmer hele tiden behovene til de som sliter, og har det vanskelig med et rigid system, og som sjelden blir hørt.Samtidig som vi også er opptatt av å vise nytten av LAR behandling, med suksess historier der det i utgangspunktet ikke var mulig å få til en endring. Det finnes mange av de! LAR behandling fungerer veldig bra for mange tidligere rusavhengige. proLAR Nett er opptatt av at disse historiene også bør komme frem, i en ellers så "mørk" debatt der metadon og subutex/buprenorfin blir som "svarteper" innenfor ordinær rusbehandling.

proLAR Nett er opptatt av å stagge dårlige holdninger ovenfor oss som LAR brukere, hindre stigmatisering av voksne/foreldre som på tross av alle odds har fått ett nytt og verdig liv. På lik linje med de fleste andre!

proLAR Nett mottar ofte mails og telefoner fra brukere over hele landet. Som regel er dette mennesker i en utrolig vanskelig fase, hvor de møter mye motstand og er ekstremt sårbare ovenfor sin avhengighet. Dette kan handle om straffesanksjoner pga positive cannabisprøver, ett utslag på benzo, noe som ofte resulterer i en vanskelig fase for den det gjelder. Vår styrke som brukerorganisasjon ved slike henvendelser at vi kan komme med råd, vår egenerfaring som igjen kan omsettes til å ufarliggjøre situasjonen, og kanskje få roet situasjonen. Dette har vi sett mange ganger, og ser at tillit og fra bruker til brukerperspektivet er utrolig viktig. Sammen kan vi hjelpe hverandre!

proLAR Nett jobber med brukermedvirkning på systemnivå for å få frem brukerperspektivet direkte fra oss "brukerne". På den måten kan vi bli hørt, sett og evt lyttet til etterhvert som tiden går..

proLAR Nett er representert i et stort antall arbeids og styringsgrupper lokalt og nasjonalt, på ulike nivåer i rusfeltet. Helsedirektoratet som etablerer retningslinjer og veiledere på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet benytter vår brukerkompetanse.

proLAR Nett er en brukerorganisasjon som får frem en viktig side ved rusfeltet, hvor holdninger fortsatt trengs å bedres, til å være en pådriver for normalisering og aksept for medikamentavhengige, tidligere rusavhengige, som nå er i LAR systemet.

  • proLAR Nett finansieres hovedsaklig gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet. Andre tilskudds givere er; Oslo kommune, Bergen kommune, Helse sør øst, Helse vest.
  • proLAR Nett er en partipolitisk uavhengig brukerorganisasjon.